Prosjekter

Mittet AS satser offensivt på energisparing. Gjennom energiledelse og energitiltak i bygg og produksjonsanlegg, skal de nærmere halvere energibruken. (Klipp fra artikkel i Norsk VVS, Foto: Jan Erik Røine)

Firmenich Bjørge Biomarin AS ble første bedrift på Nordvestlandet sertifisert etter den nye ISO 50.001 standarden. De satser amisiøst på energieffektivisering både av bygg og produksjonsanlegg.

Coldwater Prawns AS har etablert energiledelse og er i gang med et omfattende energieffektiviseringsprrogram. Allerede er energibruken redusert med over 25% !

Hofseth Biocare, Misund har etablert energiledelse og har gjennomført en rekke tiltak for å energieffektivisere særlig innen produksjonsprosessene. Målet om en reduksjon på 50% i energibruken er snart oppnådd. (Foto: Bilde fra Hofseth Biocare egen video)

Ekornes-konsernet satser stort på miljø. Som del av dette er energibruk et viktig tiltaksområde. Ved de ulike fabrikker og avdelinger, er det derfor etablert energiledelse og det blir arbeidet med å effektivisere energbruken.

Energiråd AS bistår bedrifter med miljørådgivning. Miljøfyrtårnsertifisering er et populært tiltak. Hele 19 bedrifter fikk godkjenning i en felles sermoni i Geiranger.

Ulmatec Pyro har gjennomørt en rekke tiltak for energieffektivisering og oppnådd en besparelse på 45%, samtidig som produksjonslokalene er utvidet. Ulmatec Pyro har også satset stort på utvikling av nye produkter for energieffektivisering.

Referanseprosjekter

Mittet AS reduserer energibruken med nærmere 50%

Fra sine to fabrikker i Ålesund, produserer Mittet AS en rekke tekstilprodukter. Fra deres byggavdeling, produserer de bla ventilasjonsfilter og isolasjonsprodukter til rør og ventila-sjonskanaler. Bedriften har nå satset sterkt på energi-effektivisering i samarbeid med Tafjord Marked AS. Med hjelp fra Energiråd etableres det energiledelse. Som en del av denne prosessen, har Energiråd gjennomført enøk-kartlegging og avdekket en rekke lønnsomme enøk-tiltak innen både, bygg, tekniske anlegg og produksjonsprosesser. Med hjelp fra Energiråd har bedriften oppnåd betydelig støtte til gjennomføring av tiltakene fra Enova SF. Les mer om Mittet sin enøk-satsing i Norsk VVS her.

 

Først på nordvestlandet med ISO 50.001

Firmenich Bjørge Biomarin AS er første bedrift på nordvest-landet som er sertifisert etter ISO 50.0001 standard for Energiledelse. Det er Energiråd som har bistått Firmenich i arbeidet med å utarbeide et energiledelsesystem etter ISO standarden. Energiråd har i tillegg bistått Firmenich med å sette energiledelsen i drift, der informasjon og opplæring er sentrale tiltak. Les artikkel i Sunnmørsoposten her.

 

Firmenich satser stort på energieffektivisering. Bedriften er verdensledende innen produksjon av smaksstoffer og produserer marin smak med høy kvalitet basert på sjømatprodukter som "kokes inn" til pulver. Energiråd har vært engasjert til å gjennomgå bygg, tekniske anlegg og produksjonsprosesser til bedriften. Det er avdekket store muligheter for energieffektivisering, der bedrfiten har utarbeidet en tiltaksplan som skal halvere den totale energibruken. Dette vil bidra til store kostnadsreduksjoner og betydelig miljøgevinst for Firmenich. Med hjelp fra Energiråd har bedriften oppnådd 8,5 millioner i støtte fra Enova SF til investeringer i enøk-tiltak.

 

Energiråd med automasjonshjelp til superyacht

Nylig ble den andre av Klevens superyachter sjøsatt (Les i E24 her). Dette er avanserte superbåter som skal kunne gå i alle farvann, bestilt av milliardæren Graeme Hart fra New Zealand. Energiråd AS har vært engasjert for å bistå automatikkleverandøren med å løse flere spesielle automasjonsproblemer ved igangkjøring og oppstart av de tekniske anleggene. Klimaanleggene skal bla kunne takle alt fra tropevarme til arktisk kulde. Energiråd AS har unik spisskompetanse innen automatisering, med seniorrådgiver Steinar Lillebø som ansvarlig for fagområdet. Vi bistår kunder med alt fra design og planlegging av nye anlegg, til feilsøking og problemløsning på eksisterende anlegg. Godt fungerende automatikk er selve "hjernen" i et energioptimalt driftssystem for bygg, industriprosesser eller skip. Se unik video fra innsiden av den første av yachtene her. Se sjøsetting på Kleven verft her.

 

Minst 50% for Coldwater Prawns!

Det er "hårete" energimål Coldwater Prawns har satt seg. Energibruken skal mer enn halveres. Allerede er over 25% reduksjon oppnådd. Energiråd AS har vært en aktiv støttespiller i energiarbeidet. Etablering av energiledelse har vært sentralt, med solid forankring og engasjement hos bedriftens ledelse. Fra hovedkontoret i Ålesund, gjennomføres det et omfattende energispareprogram ved bedriftens rekefabrikk på Senjahopen. Energiråd AS har avdekket en rekke energisparetiltak, der bruk av ny energieffektiv teknologi i produksjonsprosessen er et viktig tiltak. Gjennvinning av spillvarme, energieffektiv belysning og avansert automatikk er andre viktige tiltaksområder. Satsingen gjennomføres i samarbeid med Tafjord Marked AS. Bedriftens ambisiøse satsing har vakt oppsikt. På Enovas nasjonale energikonferanse, "Det Grønne Gullet" tidligere i år, kunne publikum, deriblant statsministeren og olje og energiministeren, høre Coldwater Prawns suksesshistorie. Se video av presentasjonen på konferansen, ved adm direktør Knut Helge Vestre her, og les artikkel i Sunnmørsposten her.

 

Hofseth Biocare skal spare 50%

Bedriften Hofseth Biocare i Misund, er i god gang med å gjennomføre tiltak for omfattende energireduksjon, i tett samarbeid med Energiråd AS. Det er gjennomført en grundig kartlegging av energibruken i bedriften og en rekke sparetiltak er avdekket. Det er serlig bedriftens produksjonprosesser det er fokusert på. Gjennom høyteknologiske prosesser produseres fiskeoljer og proteiner. Ved bruk av ny teknologi og omfattende gjennvinning av varme fra produksjonen, skal energibruken reduseres med minst 50%. Etablering av energiledelse er et sentralt tiltak og Energiråd har bidratt til omfattende støtte fra Enova SF til investeringene. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid med Tafjord Marked AS

 

Ekornes satser på energiledelse

Energiråd AS har bistått Ekornes-konsernet med å etablere energiledelse ved alle deres avdelinger. Dette er et viktig tiltak i Ekornes sin omfattende miljøsatsing. Som del av dette arbeidet, er bygg og produksjonsanlegg vurdert og en rekke sparetiltak er avdekket. Energibruk er det viktigste miljøtiltaket.Ekornes satser nå videre for å gjennomføre sparetiltak, som bidrar både til forbedret miljøkvaliet. Se video om Ekornes sin miljøsatsing her.

 

Rekord med 19 bedrifter miljø-sertifisert

Energiråd AS har gjennomført et miljøprogram som gjorde det mulig for hele 19 bedrifter å bli Miljøfyrtårnsertifisert. Det ble både samarbeidet i nettverk med faglige samlinger og individuelle forbedringsoppgaver for den enkelte bedrift. Informasjon, bevisstgjøring og opplæring innen miljø var sentrale tiltak. I tillegg ble det arbeidet med å etablere gode miljørutiner og få til praktiske miljøforbedringer hos den enkelte bedrift. Se artikkel fra Sunnmøringen og mer informasjon om saken her.

 

Lønnsom fyring med fiskeolje

Energiråd AS har bistått Kristiansund i et pilotprosjekt for vurdering av miljøvennlig oppvarming. Ulike fyringsalternativer er vurdert og valget falt på lokal fornybar fiskeolje til å erstatte en eldre forurensende oljekjel. Energiråd AS  har bistått i å finne frem til en driftssikker og effektiv løsning som nå er satt i drift. Se TV-reportasje (NRK) fra anlegget her.

 

Ulmatec Pyro AS sparer over 45%

Bedriften Ulmatec Pyro AS er en av bedriftene som har deltatt i prosjektet "Enøk i Haram Næringslag" i regi av Tafjord Marked AS. Energiråd AS har hatt ansvaret for gjennom-føringen av enøk-prosjektet. Energiråd har bistått med energiledelse, kartlegging av konkrete enøk-tiltak og gjennomføringen av tiltakene. Les mer i Sunnmørsposten her.

 

Statoil på Vestbase sparer 26%

Energiråd AS har sluttført et enøk-prosjektet for bedriftene ved olje-forsyningsbasen Vestbase. Alt før prosjektet var ferdig kunne ei av bedriftene ved basen, Statoil, presenterte gode resultat. Statoil har redusert energibruken med heile 26 %. Det meste av sparinga er oppnådd med forbetra drift og enkle tiltak opplyser Per Lervik i Statoil.

 

Bedrifter i Haram sparer 27%

Energiråd AS har gjennomført enøk-prosjekt for 19 bedrifter i Haram i samarbeid med Tafjord Marked AS. Sluttrapporten som er sendt Enova, viser at den årlege energibruken er redusert med 5,6 GWh tilsvarande 26% for bedriftene samla. I tillegg er har bedriftene erstatta 3,2 GWh  fyringsolje med miljøvenleg bioolje. Totalt sparing og konvertering 47%.  Bedriftene i Haram har auka konkurranse-krafta ved at kostnadene til energi er redusert med mellom 6 og 7 mill kroner årleg. Marine Ingredients (Basf) er ei av bedriftene som har oppnådd gode resultat. Les artikkel i Sunnmørsposten her.

 

Hele 53 GWh spart på Raufoss

Morten Haukenes i Energiråd AS  har vært prosjektleder og ansvarlig for gjennomføring av energispareprosjektet  ved Raufoss Industripark.  Energibruken ble redusert med 22% tilsvarende hele 53 millioner kWh årlig. I industriparken er over 40 industribedrifter med totalt areale på over 300.000 m2. Her er flere av Norges største industribedrifter bla. Hydro, Nammo, Raufoss Technology og  Kongsberg Automotives.  Det er utført Enøk-analyser av bedriftene, bistått med etablering av energioppfølging og energiledelse, samt gjennomføring av tiltak. Les artikkel med eksempel på resultat her.

 

Enøk i Sykkylven Næringslag

Energiråd AS i samarbeid med Tafjord Marked AS, gir enøk-bistand til bedriftene i Sykkylven Industri- og Næringslag. Møre og Romsdal Fylkeskommune har gitt stønad til kartlegging av enøk-potensialet i bedriften i Sykkylven. Kartleggingsprosjektet starta opp våren 2012. Med bakgrunn i dette vil ein søke Enova om støtte til gjennomføring av tiltak. For bedriftsnettverket som samla har ein energibruk på nær 90 GWh. Les artikkel om prosjektet her.

 

Sparebanken Møre sparer 23%

Energiråd AS bistår Sparebanken Møre i å redusere energibruken. Med hjelp frå Energiråd har banken fått støtte frå Enova til eit energispareprosjekt. Energiråd AS bistår med etablering av energiledelse og energioppfølging, i tillegg til gjennomføring av sparetiltak. Ved utgangen av 2014 kan ein dokumentere ein reduksjon i energibruken til Sparebanken Møre på heile 23%.

 

Kommunar sparer millioner

Sande kommune har spart heile 29% og i snitt har kommunane redusert energibruken med 17%. Dette er godt over prosjektmålet på 15%. Totalt har kommunane redusert energikostnadene med nær 10 millioner kroner.  Energiråd AS har hatt det faglege ansvaret for prosjekt "Klimakutt Møre". Møreforsking AS har leia prosjektet og hatt prosessansvaret.  Totalt 7 kommunar har delteke i Klimakutt Møre, som har tatt utgangspunkt i Klima-planane i kommunane. Etablering av Energiledelse og gjennomføring av enøk-tiltak har vore hovudaktivitet. Les artikkel i Sunnmørsposten her.

 

Stor aktivitet med energimerking

Den nye energimerkeordninga har kome godt i gang.  For at energiattesten skal vere gyldig, må den vere gjort av kvalifisert personell og Energiråd AS har stor pågang etter hjelp til energimerking.  Vi har m.a. energimerka fleire bygg for Sparebanken Møre, Tingvoll kommune, 20 industribygg  på oljeforsynigns-basen Vestbase og er fagleg ansvarleg for energimerkinga av bustad og yrkesbygg til Kristiansund kommune. Les meir om energi-merking i intervju med Energiråd AS i Sunnmørsposten her, og på NVE sine nettsider her.

 

Enøk i Ålesund kommune

Ålesund kommune er ei føregangskommune innan miljø og var først ute med å utarbeide Energi- og klimaplan i fylket.  Kommnen arbeider no med å redusere energibruken og m.a. ned å få til energieffektive nybygg med passivhusstandard. I eit planalgt boligfelt ser ein på moglegheit for passivhusstandard. Energiråd AS bistår kommunen i denne vurderinga. For å effektivisere kommunal byggdrift satsar ein på energileiing. Energiråd AS har bistått kommunen i å lage plan for dette arbeidet. Les enøk-planen for Ålesund her. Vidare er Energiråd AS engasjert til å etablere energileiing, og er m.a. i gang med å gjennomføre eit kursprogram for dei ulike leiargruppene i kommunen og eit eige kursprogram for teknisk personell.  

 

Enøk på oljeforsyningsbase

Vestbase i Kristiansund er den største forsyningsbasen for oljeindustrien i regionen. På basen er ei rekke bedrifter som er leverandører av produkt og tenester. Energiråd AS er i gang med eit stort enøk-prosjekt for å redusere energibruken på basen med 20%. Samtidig skal alle bygg energimerkast. Les meir om Vestbase her.

 

Kommunar i klimasamarbeid

Totalt 7 kommunar samarbeider om å nå måla i klimaplanane sine. Energiråd AS er ansvaleg for delprosjekt Energi. Harald Lillebø var også ein sentral aktør i arbeidet arbeidet med å utarbeide planane til kommunane i 2008 - 2009.  Les meir om klimaplanarbeidet på prosjektnettsida her 

 

Enøk i Haram Næringslag

Energiråd AS gjennomfører eit stort enøk-prosjekt for bedrifter i Haram Næringslag. Samla er målet å redusere energibruken eller gå over til fornybar energi med sju millionar kilowattimar (7GWh). Alt no har mange bedrifter fått gode resultat.  Les artikkel om Mørenot her.

 

Energiråd til Coop Norge AS

E-kutt i Coop heter prosjektet som skal redusere energibruken i alle Coop butikker og varehus i landet. Energiråd AS har deltatt i ledergruppa som energifaglig ansvarlig og kvalitetsansvarlig for prosjektet. Coop har i første omgang tatt mål av seg å spare 38 mill. kWh (GWh).

 

Stor satsing i Norddal kommune

Norddal kommune satsar omfattande både på enøk og fornybar energi. Energiråd AS har bistått kommunen med utgreiing av fjernvarneanlegget i tillegg til fleire søknader om støtte hos Enova. Kommunen har fått støtte til kartlegging av fjernvarme, kartlegging av kommunal byggmasse, enøk-tiltak og ombygging til vassboren varme i kommunale bygg. Energiråd AS har også bistått med kartlegging av enøk-potensialet i kommunale bygg og utgreiing av SD-anlegg i bygga. Meir om fjernvarme-prosjektet i Sunnmørsposten  her.

 

Forskingsdagane

Energiråd AS i samarbeid med Møreforsking AS, stod ansvarleg for konferansen "Det kommunale huset - energiøkonomisering i fokus" under forskingsdagane den 26 september.

 

Helseføretak sparer energi

Helse Nordmøre og Romsal HF satsar sterkt på energisparing og fornybar energi. Energiråd AS er engasjert i arbeidet og har m.a. utgreidd løysing med varmepumpe og frikjøling for Knausen-senteret i Molde. Vi er også med og vurderer varmepumpe i staden for olje- og elkjelane ved Kristiansund Sykehus. Helseføretaket har med hjelp frå Energiråd AS fått støtte frå Enova SF.

 

Harald J. Lillebø © 2017 • Energiråd AS • Campus NTNU, Kunnskapsparken, Larsgårdsvegen 4, 6009 Ålesund