Stilling - tillegg

Bærekraftsforbedringer 


Energiråd arbeider aktivt med å bistå bedrifter med å bli mer bærekraftige, (les mer om FN`s-bærekraftsmål her). Vi arbeider i hele verdikjeden, fra det å kartlegge status og gjennomføre vesentlighetsanalyse, til arbeid med forretningsmodeller og gjennomføring av forbedringstiltak. Det å være bærekraftig er ikke en statisk tilstand, men en vedvarende dynamisk prosess.  Kontinuerlig forbedringsarbeid er derfor helt vesentlig for å opprettholde og øke bærekraften.  I forbedringsarbeidet bistår vi både med å kartlegge status og muligheter, men også med å hjelpe til med å oppnå resultater.  Dette innebærer alt fra å beskrive løsninger, til å hjelpe til med å innhente tilbud og bistå med kontroll og kvalitetsikring av gjennomføringen.  Stadig flere virksomheter ønsker å bli mer bærekraftige, men sliter med å finne ut hvordan man kan oppnå dette. I Energiråds arbeidsmodell har vi en helhetlig tilnærming, der vi arbeider med forbedringer i hele bærekraftsspekteret. Energiråd har lang erfaring med å være en hjelper, som bistår med å finne den beste og meste effektive veien fremover.  Energi- og miljøledelse og tiltaksarbeid, og ikke minst ressurseffektivisering, er sentrale virkemidler i dette arbeidet. Et annet område som er viktig for alle, er bærekraftige innkjøp av varer og tjenester, der det å sikre at man gjør de mest bærekraftige valgene er sentralt. Energiråd er spesialister på nettopp dette området, (se eget punkt om dokumentasjon nedenfor). 


Hos Energiråd får du spennende og lærerike oppgaver, sammen med våre erfarne rådgivere. I vårt tverrfaglige team, dekker vi de aller fleste fagdisipliner, der vi i tillegg til bredde også arbeider helt fra det praktiske til det høyeste teoretiske fagnivå. Dette gir en unik mulighet for å lære og gjøre erfaringer med stor variasjon og bredde innen hele bærekraftsområdet. Sirkulære prosesser og forretningsmodeller 


Norsk økonomi er i følge Gap Report 2020 bare 2,4% sirkulær (Les mer her). Det vil si at der er et enormt forbedringspotensiale i å oppnå sirkularitet i prosesser og forretningsmodeller. Hos Energiråd får du være med å endre samfunnet fra den lineære - bruk og kast - kulturen, til sirkulære forretningsmodeller, som tar vare på materialer og ressurser. Dette arbeidet går fra det å finne praktiske løsninger for å reduserere ressursbruken og vurdere forbedringer gjennom endringer i produkter og ikke minst forretningsmodeller.  Økt ombruk, gjenbruk og bruk av resirkulerte materialer er sentrale element for å oppnå økt sirkularitet. I denne utfordringen, vil det være spesielt viktig å finne ny anvendelse av resirkulerte materialer med andre egenskaper enn det opprinnelige, der man ikke kan føre materialene tilbake til den eksisterende prosessen. I dette arbeidet vil det både dreie seg å finne praktiske og økonomiske løsninger, men også det å vurdere ulike alternativer opp mot hverandre. (Her kan du lese  mer om sirkulærøkonomi.)Dokumentasjon og sertifisering


Etter hvert som stadig flere ønsker å være bærekraftig, er det en utfordring å finne frem til hva som er bærekrafftige produkter, hva som er de mest bærekraftige løsningene, og ikke minst unngå de som kanskje bare er «grønnvasket».  Stadig flere offentlige og private bedrifter vil legge bærekraftskvaliteter til grunn i sine innkjøp. Hos Energiråd får du anledning til å arbeide med dette temaet både hos de som ønsker å kjøpe bærekraftig og virksomheter som ønsker å dokumentere sin kvalitet.  Energiråd har spisskompetanse innen dette området, som bla. blir omfattende benyttet av feks EPD-Norge, som har ansvaret for den nasjonale dokumentasjonsordningen, (les mer om Energiråds bistand til EPD-Norge her). I tillegg til det å utarbeide ulike typer miljødokumentasjon, klimaregnskap og LCA-kalkulasjoner, bistår vi virksomheter med å utarbeide EPD-dokumentasjon for sine produkter.  Dette er et område i sterkt vekst, som vi venter økende etterspørsel etter. (Les mer om EPD her)Bærekraftsledelse


For at en virksomhet skal bli mest mulig bærekraftig, er man avhengig av å jobbe systematisk og målrettet. Bærekraft må være forankret i hele organisasjonen, slik at alle er bevisst og engasjert i arbeidet.  Energiråd har lang erfaring med prosessbistand, der vi både bidrar i hele prosessen, fra vurdering av status, vesentlighetsanalyse og utarbeidelse av strategier og handlingsplaner, til det praktiske forbedringsarbeidet. Energiråds oppdrag for den nasjonale organisasjonen NemiTek, er et aktuelt eksempel på arbeid med bærekraftsledelse, som det kan leses om i to artikler her og her). Det å få på plass gode systemer, klare mål og planer, samt arbeide med bevistgjøring, forankring og motivasjon er serlig viktig. Hos Energiråd får du arbeide med alt frå små enkle organisasjoner, til store nasjonale konsern. (Se eksempel under «prosjekter på vår nettside).
Harald J. Lillebø © 2022 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund