Forside

Den rimeligste og mest miljøvennlige energien er den som ikke brukes 

Energiråd AS er et tverrfaglig rådgivningsfirma med spisskompetanse innen bærekraft, miljø, energibruk, energieffektivisering og fornybare energikilder.

Med hjelp fra Energiråd AS, oppnår stadig flere virksomheter store gevinster av å bli mer bærekraftige. Det oppnås både betydelige kostnadsreduksjoner, positiv miljøprofil og forbedret omdømme.

Noen av våre tjenesteområder:

*Bærekraft, sirkulærøkonomi, LCA-vurdering

*Miljøledelse og miljørådivning

*Miljøsertifisering (Miljøfyrtårn og ISO 14.001)

*Enøk/energiøkonomisering i yrkesbygg

*Energieffektivisering av industriprosesser

*Gjenvinning av spillvarme

*Etablering av energiledelse ISO 50001

*Energimerking av bygg og tekniske anlegg                          

*Energioppfølging, EOS

*Alternativ energiforsyning, fornybare energi                       

*Fjern- og nærvarme

*Automatiseringsteknikk for bygg og industri

*Informasjon og opplæring effektiv energibruk        

*Bevistgjøring og motivasjon av ansatte

Energiråd AS kan hjelpe til med både små og store prosesser. Vi arbeider  med alt frå store nasjonale organisasjoner til små lokale selskap. Vi tilbyr våre kunder et unikt konsept, der vi bistår  virksomheten fra idè til faktisk oppnådd resultat. Eksempel på prosjekter og resultater finnes i listen til høyre.  Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan hjelpe din virksomet med.

Energiråd AS skal vere en leverandør av tjenester basert på faglig formell kompetanse og solid erfaring. Våre ansatte representerer en stor faglig bredde, innen alle de viktigste fagdisiplinene. Energiråds viktigste styrke er vårt unike tverrfaglige rådgiverteam, med høy faglig kompetanse og bred erfaring fra næringsliv og industri.

Vi har god kjennskap til Enova SF sine ulike støtteprogram og god erfaring med å bistå våre kunder med hjelp for å søke støtte.   

Eksempler på noen virksomheter som får bistand fra  Energiråd AS

 


Energiråd AS skal levere objektive tjenester, helt uavhengig av leverandører eller eiere.

Gode tjenester og vellykkede resultater gir økt etterspørsel etter våre tjenester. Energiråd AS har derfor hatt god vekst og vi er kåret til Gasellebedrift både i 2014, 2015 og 2016. Bare ca 1% av norges aksjeselskaper tilfredstiller Gaselle-kravene.      Les mer om Gasellekåringen her.PEAB Bygg Norge AS satser på bærekraft og ISO 14.001 sertifisering

Energiråd AS  bistår PEAB Bygg Norge AS i arbeidet med å klargjøre bedriften for sertifisering til miljøstandarden  ISO 14.001. Til nå har Energiråd AS primært bistått med miljøaspektkartlegging og hjelpe PEAB til å gjøre seg klar for 1 stegs revisjon i sertifiseringsprosessen. Les mer om PEABs bærekraftsarbeid her.


Coldwater Prawns med økt bærekraft og nær 50% reduksjon i energikostnadene

Coldwater Prawns har satset målrettet på å redusere sin miljøbelastning og øke bærekraften i høsting og produksjon.  Bedriftens øverste ledelse, CEO Knut Helge Vestre har engasjert seg sterkt i dette arbeidet. Energiråd AS har vært kompetanse- og prosessleveranør i dette arbeidet gjennom flere faser. Den innledende fasen bestod av å utarbeide et detaljert og omfattende energiledelsesystem for bedriften. Det ble deretter spesielt fokusert på muligheten for å redusere bedriftens miljøbelastning, der det var ønske om å fjerne bruken av fossil olje som ble brukt i produksjonsprosessen. Her vurderte Energiråd ulike aktuelle alternativer.  Det ble også avdekket potensiale for mer sirkularitet i produksjonen, gjennom mer gjenbruk av ressurser. Bedriften hadde allerede gjort et viktig tiltak på dette området, der rekeskall som avfall fra produksjonen, nå går til en bedrift som har etablert seg i lokale rett ved og benytter dette som råvare i sin produksjon. Les mer utfyllende om Coldwater Prawns på siden "PROSJEKTER" her.  På bedriftens nettsider, er Coldwater Pravns bærekraftsatsing omfattende presentert, under fanen "pure planet".  Les mer på nettsiden her.  


Pla-Mek AS skal redusere med 50%

Pla-Mek i Sykkylven driver sprøytestøping av plastdeler. De produserer sentrale deler til en rekke industribedrifter. Sammen med Energiråd AS har Pla-Mek gjennomført en omfattende prosess for å bli mer energieffektive og bidra til at bedriften blir mer bærekraftig. Energiråd har innledningsvis bistått Pla-Mek med å utvikle et energiledelsesystem for bedriften. Deretter har Energiråd gjort en grundig analyse av lokaler og produksjonsanlegg.  En rekke lønnsome tiltak for energieffektivisering er avdekket, både innen byggdrift og produksjonsprosesser. Sprøytestøping av plast genererer mye spillvarme og mange av tiltakene dreier seg om gjenbruk og gjennvinning av spillvarme. Energiråd har også bistått Pla-Mek AS med å dokumentere tiltak og lage søknad til Enova om støtte. Dette har resultert i  støtte i millionklassen fra Enova, som har gjort det mulig for Pla-Mek å gjennomføre den omfattende energieffektiviseringen. 


Mittet AS har redusert energibruken med 50%

Fra sine to fabrikker i Ålesund, produserer Mittet AS en rekke tekstilprodukter. Fra deres byggavdeling, produserer de bla ventilasjonsfilter og isolasjonsprodukter til rør og ventilasjonskanaler.  Gjennom en omfattende prosess som inkluderte etablering av energiledelse og grundig analyse og vurdering av tekniske anlegg, ble det utarbeidet en omfattende forbedringsplan. Energiråd laget med bakgrunn i forbedringsplanen en omfattende søknad til Enova.   Bedriften kan nå glede seg over å ha oppnådd et opsiktsvekkende resultat på hele 50% reduksjon i energibruken. Les mer om Mittet sin enøk-satsing i Norsk VVS her.


Firmenish med styrket bærekraft og først på nordvestlandet med ISO 50.001

Firmenich Bjørge Biomarin AS var første bedrift på nordvestlandet som ble sertifisert etter ISO 50.0001 standard for Energiledelse. Det er Energiråd som har bistått Firmenich i arbeidet med å utarbeide et energiledelsesystem etter ISO standarden. Firmenich har gjennomført en omfattende intern prosess  for at energiledelsen skulle bli godt forankret i hele organisasjonen. Energiråd har gjennomført et omfattende bevistgjørings og opplæringsopplegg, som del av denne prosessen.  Les artikkel i Sunnmørsoposten her


Firmenich er et stort  internsasjonalt konsern med base i Sveits. Bedriften er verdensledende innen produksjon av lukt og smaksstoffer. I Norge produserer de marin smak med høy kvalitet basert på sjømatprodukter som "kokes inn" til pulver. Bærekraft er en sentral verdi for konsernet, og det er satt ambisiøse miljømål. Energieffektivitet er et sentralt tiltak for å øke bedriftens bærekraft og redusere miljøbelastningen. Les mer om Firmenich satsing på bærekraft på deres nettside her.


I tillegg til å bistå Firmenich i å utvikle et energiledelsesystem i henhold til ISO 50.001, har også Energiråd vært engasjert til å gjennomgå bygg, tekniske anlegg  og produksjonsprosesser til bedriften. Det er avdekket store muligheter for energieffektivisering, der bedrfiten har utarbeidet en tiltaksplan som skal halvere den totale energibruken. Dette vil bidra til store kostnadsreduksjoner og betydelig miljøgevinst for Firmenich. Med hjelp fra Energiråd har bedriften oppnådd 8,5 millioner i støtte fra Enova SF til investeringer i enøk-tiltak.Les flere eksempler i fanen Prosjekter


Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund

SPAR ENERGI  -  SPAR KOSTNADER  -  SPAR MILJØET