TJENESTER

Energiråd kan gi hjelp i alt fra strategi og produktutvikling, til dokumentasjon og praktiske bærekraftsforbedringer

En  forutsetning for bærekraftige og fremtidsrettede strategier og produkter,  er god oversikt over dagens tilstand.  En vesentlighetsvurdering med tilhørende analyser i hele verdikjeden er sentral.  Ved en såkalt dobbelt vesentlighetsvurdering, ser man både på hvordan virksomheten blir påvirket av bærekraftsendringer og hvordan virksomheten selv påvirker. For å gjøre riktige valg og prioriteringer i strategi- og produktutvikling, er det også viktig at man har et best mulig faktagrunnlag om virksomhetens miljøforhold i verdikjeden, med feks klimaregnskap og klimadata for drift, produksjon og produkter. 

Hva er mine produkters klimabelastning og hvilke påvirkning har produksjon eller bruk?   Dette er viktig å ha oversikt over for å gjøre riktige valg og prioriteringer.  Miljøledelse er nødvendig for effektivt miljøarbeid. Miljøfyrtårn gir både nyttige hjelpemidler og tredjeparts-dokumentasjon av bedriftens miljøarbeid.  Relevante og målbare KPI-er er nødvendig for arbeid med forbedringer. Med dokumentasjon kan konkurransefordeler oppnås, for den miljøkvaliteten man har og forbedringer som oppnås.  Med EPD (Environmental Product Declaration) får man en internasjonalt standardisert miljødokumentasjon av sine produkter. 

I dag snakker alle positivt om bærekaft. Men hva vil det egentlig si å være en bærekraftig bedrift?  Og ikke minst, hva er den mest effektive veien for å bli bærekraftig? Dette er vesentlig for Energiråds bistand for lønnsom bærekraftsomstilling. Da er det helt avgjørende at man har solid kunnskap om hvor virksomheten står i dag. Med Energiråds teoretiske spisskompetanse i kombinasjon med praktisk erfaring fra de fleste nærings- og industribransjer, kan en konkret kurs stakes ut for bærekraftsarbeidet. Og med  bærekrafsledelse oppnår man at både organisasjonen og det praktiske ivaretas.

Eksempel på tjenester:

Analyse bærekraftsmål

Bærekraftsledelse

Bevisstgjøring og informasjon

Eksempel på tjenester:

Vesentlighetsvurdering

Kartlegge påvirkninger

Klimaregnskap

Eksempel på tjenester:

Miljøledelse og Miljøfyrtårn

Vurdering av klimafotavtrykk

LCA kalkulasjkon og EPD-utvikling 

Eksempel på tjenester:

ENØK-analyse

Fornybarenergi vurdering

Spillvarme-utnyttelse

Enten det er snakk om helthetlig bærekraftsomstilling, eller man ønsker å arbeide effektivt med energi- eller miljøforbedringer i virksomheten, er de ansatte i organisasjonen helt avgjørende. Energiråd har effektive metoder og hjelpemidler for å oppnå bevistgjøring, engasjement og kompetansebygging i organsasjonen.  I tillegg til vår egen bredde- og spisskompoetanse, har vi et stort nettverk av kompetanseressurser som vi kan trekke på. 

Hva som er vesentlig, varierer for hver enkelt virksomhet. For energibruken er både bygget, tenknisk utrustning, aktivitet og produksjon, unike faktorer.  Energiråds tverrfaglige kompetanse, er et viktig verkøy for å kunne gjøre en helhetlig vurdering for å finne mangler og muligheter til miljøgevinser eller mer effektiv energibruk.  Kartleggingen gir en oversikt over aktuelle forbedringstiltak.  Energiråd er helt uavhengig av produkter og løsninger, og kan derfor alltid ha fokus på de aller beste løsningene.

Eksempel på tjenester:

Energikartlegging

Tiltaks-vurderinger 

Utredning av løsninger

Dagens økonomi er lineær, der stadig flere virksomheter nå har fokus på å oppnå økt sirkularitet. Det første og viktigste tiltaket alle kan bidra med, er å få sirkulære kvaliteter inn i sine innkjøpskriterier.  Energiråd kan bistå med å utarbeide konkrete krav og spesifikasjoner, slik at man sikrer at både tekniske-, driftsmessige og materielle forhold ivaretas. Energiråd kan bla. også bistå med faktaunderlag og miljøanalyser for å oppnå målrettede  FOU- og produktutviklingsprosesser.

I de fleste tilfeller er det flere tiltak som kan bidra mot samme løsning. For eksempel vil både isolasjon, automatikk eller en varmepumpeløsning, bidra til reduserte energikostnader til oppvarming. Hva som er best og mest lønnsomt, vil variere med faktiske forutsetninger. Energi- og miljøledelse  er avgjørende for planmessig gjennomføring og ikke minst for at drift og resultat blir optimale over tid.  Enova SF har også gode støtteordninger, som gir vikitge økonomiske bidrag til gjennomføring av tiltak. 

Eksempel på tjenester:

Tiltaksprioritering

Energi- og miljøledelsesystem

(ISO 50.001, 14.001, Miljøfyrtårn) 

Bærekraftsomstilling vil som regel alltid medføre risiko. Økonomisk støtte og finansiering er derfor viktig for å kunne realisere nødvendige forbedringer. Kunnskap og erfaring med støtteordninger, er viktig for å sikre gjennomslag. Dette er noe Energiråd kan bistå med, der vi bla har omfattende erfaring med Enovas støtteordninger. Slik bistand omfatter både utarbeiding av søknader og nødventig dokumentasjon, samt hjelp til realisering og rapportering.

  Et viktig bærekraftsmål er at både bygg og produksjonsprosesser er mest mulig energieffektive. Dette vil i de fleste tilfeller også bidra til en kostnadsbesparelse. De fleste virksomheter kan effektivisere energibruken 25-50%. Energiråd kan bistå med å oppnå både organisatoriske og fysiske forbedringer. Bærekraftig energibruk handler også om å utnytte fornybare energiressurser, slik som sol, vind eller bioenergi.  Etter årtider med rimelig elektrisk energi, har mange også mye unyttet spillvarme tilgjengelig.

Eksempel på tjenester:

Foredrag og kurs

Opplæringsprogram

Worshops

Eksempel på tjenester:

Sirkularitetsanalyse

FOU og produktutvikling

Innkjøpsrådgivning


Eksempel på tjenester:

Enova støtteprogrammer

Handelens Miljøfond, mv

EU-programmer

unsplash